Bộ Tài chính đề xuất cách tính thuế giá trị gia tăng với chuyển nhượng bất động sản