Xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công