Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19